Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

LEGAL IURIS - advokátska kancelária s.r.o.

LEGAL IURIS advokátska kancelária JUDr. Pavol Krajec

...

Obchodná spoločnosť poskytuje právne služby na úseku týchto právnych odvetví:

      -          občianske právo

      -          obchodné právo

      -          právo duševného vlastníctva

      -          zmenkové a šekové právo

      -          právo obchodných spoločností a družstiev

      -          právo hospodárskej súťaže

      -          právo nekalej súťaže

      -          správne právo

      -          právo nehnuteľností

      -          rodinné právo

...

Konateľom spoločnosti je JUDr. Pavol Krajec, ktorý je vedený v zozname Slovenskej advokátskej komory pod evidenčným číslom 6265.

...

Obchodná spoločnosť LEGAL IURIS - advokátska kancelária s.r.o. bola založená v roku 2012 a sídli v Rožňave. Spoločnosť vznikla dňa 24.10.2012 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I. 

Spoločnosť sa zaoberá širokým profilom poskytovania právnych služieb. Spoločnosť je jedinou obchodnou spoločnosťou, ktorá poskytuje výlučne právne služby v okrese Rožňava. Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti. Spoločnosť je poistená proti zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie na poistnú sumu 1.500.000,- EUR.

...

LEGAL IURIS advokátska kancelária JUDr. Pavol Krajec

...

Ponúkame Vám rýchle a spoľahlivé riešenie:

 

1.     1. registrácie partnera verejného sektora 

2.     2. zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR

 

1.    Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Register partnerov verejného sektora vznikol na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie z verejných zdrojov, alebo majetok nad zákonom určený limit. Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) je potrebný, ak sa podnikateľ alebo iná osoba plánuje zúčastňovať verejných obstrávaní, prijímať štátnu pomoc, alebo nadobúdať od štátu majetok.

Ako prebieha registrácia do RPVS?

Registráciu nevykonáva partner verejného sektora sám, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje:

  • advokát, a teda LEGAL IURIS – advokátska kancelária s.r.o. je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu;

ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, a ktorý na základe zmluvy s partnerom verejného sektora plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora – kto je povinný sa registrovať?

Registrácia za partnera verejného sektora nie je potrebná, ak majú byť podnikateľovi poskytnuté finančné prostriedky:

  • neprevyšujúce jednorazovo sumu 100 000 EUR alebo
  • úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, alebo
  • ak má osoba jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 EUR.

Partnerom verejného sektora nie je ani:

  • osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore;
  • banka a pobočka zahraničnej banky na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
  • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.

 

2.    Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Nová povinnosť zavedená s účinnosťou od 01.11.2018 zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na všetky spoločnosti založené pred 1.11.2018, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Existujúce spoločnosti sú teda povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 31.12.2019.

 

Za porušenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote stanovenej zákonom, prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie KUV hrozí uloženie pokuty až do výšky 3310 eur.

...

LEGAL IURIS advokátska kancelária JUDr. Pavol Krajec

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...