GEMINI CARS PIZZA Rožňava Barber

LEGAL IURIS

LEGAL IURIS advokátska kancelária JUDr. Pavol Krajec

...

Ponúkame Vám rýchle a spoľahlivé riešenie:

 

1.     registrácie partnera verejného sektora 

2.     zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR

 

1.    Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Register partnerov verejného sektora vznikol na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie z verejných zdrojov, alebo majetok nad zákonom určený limit. Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) je potrebný, ak sa podnikateľ alebo iná osoba plánuje zúčastňovať verejných obstrávaní, prijímať štátnu pomoc, alebo nadobúdať od štátu majetok.

Ako prebieha registrácia do RPVS?

Registráciu nevykonáva partner verejného sektora sám, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje:

  • advokát, a teda LEGAL IURIS – advokátska kancelária s.r.o. je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu;

ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, a ktorý na základe zmluvy s partnerom verejného sektora plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora – kto je povinný sa registrovať?

Registrácia za partnera verejného sektora nie je potrebná, ak majú byť podnikateľovi poskytnuté finančné prostriedky:

  • neprevyšujúce jednorazovo sumu 100 000 EUR alebo
  • úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, alebo
  • ak má osoba jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 EUR.

Partnerom verejného sektora nie je ani:

  • osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore;
  • banka a pobočka zahraničnej banky na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
  • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.

 

2.    Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Nová povinnosť zavedená s účinnosťou od 01.11.2018 zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na všetky spoločnosti založené pred 1.11.2018, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Existujúce spoločnosti sú teda povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 31.12.2019.

 

Za porušenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote stanovenej zákonom, prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie KUV hrozí uloženie pokuty až do výšky 3310 eur.

...

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...