Tlačová správa z Informačného seminára a základné informácie o Koordinačnom centre

Rožňava a okolie - pohľad zhora

...

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava dňa 13. decembra 2017 zorganizovalo informačný seminár, na ktorý bola pozvaná Rozvojová rada, predstavitelia Okresného úradu Rožňava, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, zástupcovia miest a obcí okresu Rožňava a podnikateľské subjekty zapojené do akčného plánu.

V programe informačného seminára bolo predstavenie činností Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava (KCPRORV n.o.), predstavenie  Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava, Rozvojovej rady a jej členov v rámci okresnej platformy, zoznam prioritných projektov schválených na rok 2017 v podaní riaditeľa centra Ing. Arpáda Kavečankyho.

Hostia z Informačno-poradenského centra Košického samosprávneho kraja pre Európske štrukturálne a investičné fondy (IPC KSK pre EŠIF),  informovali o činnostiach ich IPC KSK pre EŠIF a momentálne prebiehajúcich výzvach v rámci operačných programov. Vedúci referátu IPC KSK pre EŠIF Mgr. Martin Mojžiš prezentoval IPC KSK pre EŠIF a Operačný program ľudské zdroje, Mgr. Ing. Kamil Kubík o Operačnom programe kvalita životného prostredia a Aktuálne možnosti pre malé a stredné podniky pre EŠIF odprezentovala Ing. Viera Dulinová.

V mene Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava informovala Ing. Helena Elexová o momentálne prebiehajúcich národných projektoch na podporu zamestnanosti.

Podrobnosti schémy na podporu lokálnej zamestnanosti ktorá zahŕňa všetky podmienky a postup na získanie Regionálneho príspevku vysvetlila Bc. Tatiana Golianová asistentka KCPRORV n.o. na čo nadviazala Ing. Eva Valentíková odborná asistentka KCPRORV n.o. a informovala o aktuálnom stave žiadostí o regionálny príspevok a výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky v Revúcej z dňa 6. decembra 2017, na ktorom vláda SR schválila zmenu v akčnom pláne pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, v ktorej išlo okrem iných zmien aj o doplnenie subjektov územnej spolupráce a právnických osôb ako prijímateľov regionálneho príspevku. Ďalej informovala o tom, že o regionálny príspevok môže požiadať len oprávnený prijímateľ, ktorý má podnikateľský zámer zaradený do indikatívneho zoznamu akčného plánu ako aj do prioritného zoznamu projektov, ktorý raz ročne schvaľuje okresná platforma rozvojovej rady.

Ako posledný v druhej časti programu vystúpil Ing. Slavko Žilinčík ako poradca pre verejné obstarávanie, ktorý informoval o špecifikách jednotlivých spôsobov VO.  Jeho časť bola určená už len užšiemu okruhu účastníkov a to podnikateľským subjektom, ktoré už sú zapojené do akčného plánu a odpovedal na konkrétne otázky týkajúce sa ich verejných obstarávaní.

V súčasnosti sa zamestnanci KCPRORV n.o. venujú aktualizácii predložených projektových zámerov okresu v zmysle Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti DM-14/2017 vydanej Úradom vlády SR v novembri 2017 a zároveň vyhľadávaniu nových partnerov a projektov v súlade s opatreniami Akčného plánu pre rozvoj okresu Rožňava.

 

                                                                                                               KCPRORV n.o.

...

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...