Úprava platov miestnych poslancov ...

poslanci MZ Rožňava

Národná rada SR vo štvrtok 1. februára 2018 schválila návrh novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy bolo flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy.

Zaviedol sa nový inštitút a to pričlenenie k inej  (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje orgány, teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť zákonom ustanovené úlohy.

V návrhu zákona sa zadefinoval pojem verejné priestranstvo na účely celého právneho poriadku SR, okrem zákonov, ktoré si tento pojem definujú vzhľadom na svoje špecifické potreby sami (napríklad zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku). Verejným priestranstvom je podľa návrhu zákona ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie.

Upravilo sa poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku. Pri  poslancoch obecných zastupiteľstiev  môže byť odmena najviac jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia* podľa príslušnej platovej skupiny v kalendárnom roku, pre členov komisií neposlancov max polovica.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Schválenie návrhu zákona nemá vplyv na rozpočet sektora verejnej správy ani na ďalšie relevantné oblasti sledované v uvedenej doložke, teda sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a na podnikateľské prostredie.

Dátum nadobudnutia účinnosti návrhu novely  zákona je 1. apríl 2018.

* - zákonom určná mzda primátora Rožňavy bola od 1.1.2017 je minimálne 2308 EUR mesačne

Poznámka - zatiaľ mi nie je jasné, či ročná odmena vo výške primátorského platu - 2308 EUR ročne - sa myslí len ako poslanecká odmena, alebo sa do tej sumy musí zmestiť aj odmena poslanca za členstvo v komisii. Musím ešte podrobne prelúskať daný zákon, možno na to prídem :-)

O koľko sme si prilepšili v Rožňave za rok 2016:

odmeny poslancov

Zdroje: MVSR, InfoNoviny, Roman Ocelník

Poslanci MZ Rožňava:

... Volebný obvod číslo 1 ...

1. Bc. Ivan Kuhn, MA, 645 hlasov, OKS

foto

2. Zoltán Beke, 574 hlasov, NEKA

foto

3. Ľudovít Kossuth, 498 hlasov, NEKA

foto

4. Ing. Ján Lach, 486 hlasov, MOST-HID

foto

5. Ing. Juraj Balázs, 451 hlasov, NEKA

Ing. Juraj Balázs

6. Mgr. Milan Capák, 447 hlasov, KSS

Milan Capák

Dňa 28.9.2017 sa vzdal poslaneckého mandátu, na uvoľnené miesto nastupuje náhradník v poradí:

Ľubomír Takáč, 383 hlasov, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

Ľubomír Takáč

7. Mgr. Dionýz Kemény, 417 hlasov, TIP

foto

... Volebný obvod číslo 2 ...

1. Pavol Burdiga, 732 hlasov, MOST-HID, SMER-SD, SMK, SIEŤ

foto

Keďže Burdiga vyhral voľby na primátora, jeho poslanecký mandát zaujme prvý náhradník:

Mgr. Eduard Mihók, 469 hlasov, NOVA

eduard mihók

2. Ing. Karol Kováč, 605 hlasov, NEKA

foto

3. Roman Ocelník, 601 hlasov, NEKA

foto

4. Mgr. Árpád Laco, 485 hlasov, SMK

foto

5. Mgr. Matúš Bischof, 482 hlasov, OKS

foto

6. Peter Džačár, 476 hlasov, NEKA

foto

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Gemerský magazín

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...