GEMINI CARS PIZZA Rožňava Pod Gombášom Rožňava

Pozvánka na zasadnutie MZ

a

...

Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  22.5.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 30.mája 2019 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3.  
4.   VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 1,5 MB)
5.   Majetkoprávne záležitosti
  1. Bc. A. Bartók, Jarná č. 33, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 881 kB)
  2: DS2 s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku (PDF, 471 kB)
  3: Olívia Rézmúvesová – priamy prenájom pozemku mesta (PDF, 1,2 MB)
  4. Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta – nebytových priestorov Základnej školy akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave – školský bufet a predajňa školských pomôcok (PDF, 70 kB)
  5. Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 560 kB)
  6. Zoznam prebytočného majetku (PDF, 60 MB)
  7. Základná škola ulica Pionierov 1 – protokolárne odovzdanie majetku mesta (PDF, 528 kB)  
6.   Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava do Rady riaditeľov Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava (PDF, 40 kB)
7.   Odvolanie PaedDr. Janky Mičudovej a delegovanie nového zástupcu mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave (PDF, 65 kB)
8.   Prezentácia činnosti Komunitného centra v Rožňave  – informatívna správa (PDF, 3 MB)
9.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1.
10.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
11.   Otázky poslancov
12.   Interpelácie poslancov
13.   Záver
   

 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

...

BRITAKOV umelecké kováčstvo

čistiareň

JSU Rožňava - výroba prívesných vozíkov

voda plyn kurenie

Kachliarstvo JANES

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...