GEMINI CARS PIZZA Rožňava Barber

Pozvánka na zasadnutie MZ

a

...

Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  22.5.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 30.mája 2019 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3.  
4.   VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 1,5 MB)
5.   Majetkoprávne záležitosti
  1. Bc. A. Bartók, Jarná č. 33, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 881 kB)
  2: DS2 s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku (PDF, 471 kB)
  3: Olívia Rézmúvesová – priamy prenájom pozemku mesta (PDF, 1,2 MB)
  4. Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta – nebytových priestorov Základnej školy akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave – školský bufet a predajňa školských pomôcok (PDF, 70 kB)
  5. Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 560 kB)
  6. Zoznam prebytočného majetku (PDF, 60 MB)
  7. Základná škola ulica Pionierov 1 – protokolárne odovzdanie majetku mesta (PDF, 528 kB)  
6.   Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava do Rady riaditeľov Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava (PDF, 40 kB)
7.   Odvolanie PaedDr. Janky Mičudovej a delegovanie nového zástupcu mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave (PDF, 65 kB)
8.   Prezentácia činnosti Komunitného centra v Rožňave  – informatívna správa (PDF, 3 MB)
9.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1.
10.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
11.   Otázky poslancov
12.   Interpelácie poslancov
13.   Záver
   

 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

...

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...