GEMINI CARS PIZZA Rožňava Barber

Oj joooj, rast slovenskej ekonomiky znížil, to nie je dobré

Hrubý domáci produkt vo 2. štvrťroku 2019

...

Rast slovenskej ekonomiky znížil tempo a dosiahol 2 %, ovplyvnil to pokles priemyslu a vývozu

Kým na začiatku roka slovenská ekonomika ešte napredovala výrazným tempom, jej vývoj v 2. štvrťroku 2019 už ukázal spomalenie. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) sa síce udržal, ale jeho dynamika oproti 2. štvrťroku 2018 klesla na 2 %. Dynamika rastu v stálych cenách tak klesla o 2,5 p. b. v porovnaní s 2. štvrťrokom 2018. Rast HDP na úrovni pod 2 % bol naposledy zaznamenaný v 3. štvrťroku 2013. Po očistení o sezónne vplyvy sa oproti 1. štvrťroku 2019 reálne zvýšil o 0,5 %.

V bežných cenách sa objem HDP medziročne zvýšil o 4,7 % na 23 718,6 mil. eur.

 

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi. Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Z vyprodukovaného HDP tvorila pridaná hodnota v 2. štvrťroku 2019 objem 21 304,9 mil. eur a medziročne vzrástla o 2,3 %. Spomedzi desiatich sledovaných zoskupení ekonomických činností takmer všetky zaznamenali rast, z toho väčšina však na nižšej úrovni ako to bolo pred rokom.

Pridaná hodnota medziročne poklesla v odvetví  priemyslu o 0,3 % , ide dlhodobo o jednu z najvýznamnejšia zložiek HDP z hľadiska podielu. Pritom od začiatku minulého roka medziročné indexy priemyslu dosahovali rast od 0,6 % (v 1. štvrťroku 2018) po hodnotu 4,9 % (v 4. štvrťroku 2018). Ďalšia podielovo významná zložka HDP veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel v 2. štvrťroku vzrástla v stálych cenách o 1,5 % (v rovnakom období vlaňajška bol rast 4,5 %).

Celkový medziročný vývoj na úrovni 2 % podporilo odvetvie verejná správa; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc, ktoré vyprodukovalo vyššiu pridanú hodnotu o 6,5 % (pred rokom to bolo 4,6 %). Je to tretia podielovo najsilnejšia zložka HDP.

Mieru rastu podporila aj vyššia dynamika rastu v odvetviach s menším podielom v rámci štruktúry HDP, ide najmä o finančné a poisťovacie činnosti s medziročným rastom v mesiacoch apríl až jún o 7,8 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 5,6 %, informačné a komunikačné činnosti o 4,3 %, pôdohospodárstvo o 3,5 % a stavebníctvo o 1,6 %.

Výber čistých daní z produktov klesol o 0,1 %.

Výdavková metóda

V 2. štvrťroku 2019 bol rast hospodárstva výsledkom domáceho dopytu. Na jeho zvýšení sa podieľala tvorba hrubého kapitálu rastom 11,9 % (v stálych cenách). Tvorba hrubého fixného kapitálu však zaznamenala pokles 3,8 %.

Rástli aj všetky výdavky na konečnú spotrebu, v úhrne sa medziročne zvýšili o 2,5 %. Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam bola vyššia o 5,7 %, verejnej správy o 4,2 % a domácností o 1,9 %.

Saldo zahraničného obchodu výrobkov a služieb bolo aktívne (vývoz prevyšoval dovoz), avšak zahraničný dopyt vykázal pokles 1,9 %, čo bolo naposledy v 4. štvrťroku 2014. Dovoz výrobkov a služieb bol medziročne vyšší o 0,8 %.

Dôchodková metóda

Z vytvoreného HDP dôchodkovou metódou 1) tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 11 169,6 mil. eur. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2018 vzrástol ich objem o 0,9 %. Odmeny zamestnancov 2) v hodnote 10 064,5 mil. eur sa zvýšili o 10 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 2,6 % na 2 666,4 mil. eur. Hodnota subvencií bola vyššia o 9,1 % a dosiahla 182 mil. eur.

V 1. polroku 2019 dosiahol nominálny objem vytvoreného HDP 45 513,1 mil. eur. V bežných cenách sa zvýšil medziročne o 5,7 %. V stálych cenách vzrástol o 2,8 %, čo bolo o 1,3 p. b. menej ako v 1. polroku 2018.

...

sú sr

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...