GEMINI CARS PIZZA Rožňava Barber

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky

a

....

V 40. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 42 764 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 635,0 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 839,6 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 044 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (648). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (274) a pneumónie (122).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 234 ochorení (chorobnosť 123,6/100 000), čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť sa udržala na úrovni predchádzajúceho týždňa. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (417,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 40. kalendárnom týždni hlásené v troch výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o dve materské školy v Prešovskom kraji a jednu materskú školu v Košickom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 40. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu osem nazofaryngeálnych výterov a 12 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2019

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 40. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/u
pdates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019
a 2019/2020

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

....

uvz

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...