Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách je 25. november

Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách je 25. november

Násilie páchané na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú, alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu, alebo utrpenie žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

ROZPOZNANIE NÁSILIA, FORMY NÁSILIA

Fyzické násilie- môže mať široké spektrom intenzity Fyzické násilie nie je len bitie, údery, fackovanie, kopanie, ale i sácanie, ťahanie za vlasy, odopieranie jedla, spánku a iné.

Psychické násilie zahŕňa citové a  slovné týranie, žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. Patrí sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.

Sexualizované násilie- zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Je aktom agresie a zneužitia moci, a nie výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov.

Sociálne násilie – správanie, ktoré má za cieľ ženu izolovať. Stratégia často používaná na manipuláciu a kontrolu obete. Patrí sem: bránenie sa stretávať s rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov, mailov, zakazovanie používať auto a iné.

Ekonomické násilie - znamená nerovnováhu v  prístupe k finančným zdrojom a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie a odmietanie podieľať sa finančne na chode domácnosti a starostlivosti o deti, odopieranie prístupu k spoločnému účtu, bránenie vo vykonávaní zamestnanosti.

Predchádzanie násilia páchaného na ženách a jeho eliminovanie sa týka nás všetkých!

Ak ste sa stali obeťou násilia :

 • Pamätajte si, že to nie je Vaša vina
 • Prelomte mlčanie, povedzte o tom niekomu
 • Máte právo na život bez násilia- žiaden muž nemá právo týrať Vás
 • Neobraňujte svojho násilníckeho partnera
 • Máte právo na život v bezpečí a pokoji
 • Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie
 • Pre násilie nie je žiaden dôvod a žiadne ospravedlnenie
 • Násilie je trestný čin

TRESTNO-PRÁVNE ASPEKTY NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH

 • Každá forma násilia vrátane vyhrážok, je trestným činom.
 • Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, ak hrozí závažná škoda, ak vec neznesie odklad.
 • Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok a navrhnúť ďalšie opatrenia.
 • Trestné oznámenie môže byť podané písomne na ktoromkoľvek najbližšom  útvare Policajného zboru alebo na prokuratúre.
 • Polícia má oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať vstup až na 14 dní
 • Trestné oznámenie nemusíte podať bezprostredne po útoku. Nehovorte iba o poslednom útoku, skúste si spomenúť na čo najviac násilných útokov alebo iných skutkov, na ich miesto, čas a prípadných svedkov.

KDE NÁJDETE POMOC

Ak ste sama obeťou násilia, alebo ak viete o tom, že vo Vašom susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu na tel. č. 158. Môžete to aj anonymne oznámiť na prokuratúru alebo na súd, príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

www.zastavmenasilie.sk

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...