Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

MEDIÁTOR - Mgr. Erika Ocelníková, MSc.

                                                                                  MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

...

MEDIÁTOR

mimosúdne riešenie sporov

* občianskoprávne, rodinnoprávne, obchodno-právne a pracovnoprávne

                                                 MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

Mgr. Erika Ocelníková, MSc. 

tel.: +421 918 823 048

email: erika.ocelnikova@gmail.com

Evidenčné číslo v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR 1085

 

Mediácia je efektívna a alternatívna možnosť riešenia konfliktov a sporov, uľahčuje komunikáciu a zameriava sa na vytvorenie atmosféry vhodnej na hľadanie riešenia. Mediácia je dobrovoľný a dôverný proces, kde tretia strana – mediátor nezávisle a objektívne pomáha nájsť riešenie. Mediátor je viazaný mlčanlivosťou.

 

Výsledkom mediácie je dohoda o mediácii, ktorá má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Do dohody sa môžu dostať len tie návrhy riešenia, s ktorými súhlasia obidve strany.

 

Účinky dohody o mediácii podľa zákona 420/2004 o mediácii

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,

b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

 

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90 % zo zaplateného poplatku.

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku.

Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.

...

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...