AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

MEDIÁTOR - Mgr. Erika Ocelníková, MSc.

                                                                                  MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

...

MEDIÁTOR

mimosúdne riešenie sporov

* občianskoprávne, rodinnoprávne, obchodno-právne a pracovnoprávne

                                                 MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

Mgr. Erika Ocelníková, MSc. 

tel.: +421 918 823 048

email: erika.ocelnikova@gmail.com

Evidenčné číslo v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR 1085

 

Mediácia je efektívna a alternatívna možnosť riešenia konfliktov a sporov, uľahčuje komunikáciu a zameriava sa na vytvorenie atmosféry vhodnej na hľadanie riešenia. Mediácia je dobrovoľný a dôverný proces, kde tretia strana – mediátor nezávisle a objektívne pomáha nájsť riešenie. Mediátor je viazaný mlčanlivosťou.

 

Výsledkom mediácie je dohoda o mediácii, ktorá má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Do dohody sa môžu dostať len tie návrhy riešenia, s ktorými súhlasia obidve strany.

 

Účinky dohody o mediácii podľa zákona 420/2004 o mediácii

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,

b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

 

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90 % zo zaplateného poplatku.

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku.

Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.

...

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Požičovňa špeciálnych prívesov ...

Voľby do VÚC 2017

KSKauto Rožňava Brzotín

HELL MECY

vaša reklama tu

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...