Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Od júla 2023 budú môcť do Policajného zboru vstupovať uchádzači od 18 rokov, ruší sa štátna služba kadeta

Od 1. júla 2023 bude účinná novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. 

Zákonná úprava obsahuje významné zmeny, ktoré smerujú k personálnej stabilizácii Policajného zboru. Prinášame prehľad zmien.

Znižuje sa veková hranica pre prijímanie do služobného pomeru policajta z 21 na 18 rokov, ktorá už platila aj v minulosti. Zároveň sa v tejto súvislosti ruší štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov. Tí, ktorí boli prijatí do štátnej služby kadeta pred účinnosťou tohto zákona však dokončia túto službu podľa doterajších predpisov.

Od opatrenia sa očakáva, že prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie. Policajný zbor doteraz totiž prichádzal o veľkú časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si po strednej škole našli iné uplatnenie.

Vypustením štátnej služby kadeta zo zákona sa odstráni doterajšia dvojkoľajnosť pri získavaní základného policajného vzdelávania, ako i neefektívnosť pri prijímaní do služobného pomeru, ktoré sa v súčasnosti realizuje opakovane.

Požiadať o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru môžete doručením žiadosti s priloženým životopisom poštou, alebo osobne na adresu:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave

Janka Kráľa 1

048 01 Rožňava

V  prípade záujmu kontaktujte oddelenie personálne:

p. Šlachtičová 0961735526

p. Jokman 0961735525

Zdroj : www.minv.sk

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...