AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

Mesto Rožňava oznamuje obyvateľom..

MESTO ROŽŇAVA
oznamuje

občanom mesta, riaditeľom podnikov, inštitúcií, škôl, úradov pôsobiacich na území mesta,

že v čase
od 24 . októbra do 25. novembra 2022
 
sa uskutoční
celoplošná deratizácia
verejných priestranstiev a nehnuteľností

vo vlastníctve, resp. správe mesta
(ďalej len „celoplošná deratizácia“),
ako opatrenie na reguláciu živočíšnych škodcov.

Prijímanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyplýva pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby z ustanovenia § 52 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 12 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov obce/mestá pri výkone samosprávy utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce ako aj životné prostredie.

Počas samotnej deratizácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi pracovníkov vykonávajúcich deratizáciu.

V prípade zistení zvýšeného výskytu hlodavcov je potrebné bezodkladne poskytnúť informácie o ich výskyte a pohybe oprávnenej osobe (Ing. Lörinc, DESKOS plus, Rožňava -0905 427 921) alebo Mestskému úradu v Rožňave, (Ing. Tibor Vanyo - 058/7773233, Kancelária prvého kontaktu 058-7773227).

Za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti a čo najlepšieho výsledku deratizácie je vhodné, ak správcovia bytových domov, vodovodných a kanalizačných sietí a tepelných rozvodov svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane zdravia v čo najvyššej možnej miere zosúladia s celoplošnou deratizáciou mesta.
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
Zdroj: Mesto Rožňava

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...