Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

SCŠPP ponúka ...

súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva

...

      Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 5, 048 01 Rožňava

Tel.: 0907 942 104, e-mail: scspp.rv@gmail.com

 

Ponuka - rodičom, školám, pediatrom, školským a iným zariadeniam

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Rožňava začalo svoju činnosť v Rožňave a okolí  od  1. septembra 2011. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠ SR zo dňa 15.03.2011 .

Sídlo SCŠPP je Rožňava, Komenského 5. Pracovníci poradne sú 1 psychológ , 1 špeciálny pedagóg, logopéd a 1 logopéd na dohodu.

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva , (SCŠPP) je odborné pracovisko špeciálno-pedagogického poradenstva špecializované na poruchy učenia a správania. Poradenské služby poskytujeme bezplatne.

Cieľovou skupinou sú deti predškolského a školského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími a špeciálno-pedagogickými potrebami (zdravotne postihnutí, oslabení alebo zdravotným postihnutím ohrození, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami pozornosti a aktivity, s pervazívnymi vývinovými poruchami), ale aj bežná populácia s problémami tohto typu, kde je psychologická a špeciálno-pedagogická intervencia dôležitá z hľadiska prevencie, keď zvláštnosti v správaní a ťažkosti v učení znižujú kvalitu života. Podľa potreby odporúčame alebo žiadame konziliárne odborné vyšetrenia, uskutočňujeme diagnostickú syntézu a navrhuje pedagogické opatrenia smerom ku škole, rodine alebo iným inštitúciám podľa potreby a vypracovávame odborné posudky.

Cieľové skupiny poradenstva

·         deti predškolského veku s oneskoreným a nerovnomerným vývinom a vývinovými problémami v oblasti učenia a správania,

·         pre deti školského veku  s vývinovými poruchami učenia, nešpecifickými poruchami učenia (v dôsledku znížených alebo defektných vnútorných predpokladov pre učenie, pre deti s kombinovanými vývinovými a nešpecifickými poruchami učenia,

·         pre deti a žiakov s nerovnomerným školským vývinom,

·         pre školsky neprospievajúce deti a žiakov

o    epizodicky neprospievajúcich ako dôsledok krízy v rodine, zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa, zmeny bydliska či školy, kde by bez pomoci mohlo dôjsť k prehĺbeniu problémov, resp., už k nim došlo,

o    relatívne neprospievajúcich u detí a mládeže pracujúcich pod svoje možnosti (nízka motivácia pre školskú prácu, nevytvorené učebné návyky, nepodnetné rodinné prostredie),

o    globálne zlyhávajúcich, najčastejšie vo všetkých predmetoch rôznej etiológie,

·         pre deti a žiakov, u ktorých sa viažu poruchy správania na poruchy učenia,

·         pre deti a žiakov, u ktorých je primárna porucha pozornosti a aktivity (napr. deti s ADHD a ADD), a na ňu sa sekundárne viaže porucha učenia

·          pre deti, žiakov so vzťahovými problémami v rámci rodiny a školy, ktoré sa prejavujú poruchami učenia, zvláštnosťami, resp. poruchami v správaní.

 

Základné činnosti SCŠPP

1.Diagnostická, rediagnostická a diferenciačno-diagnostická činnosť, ktorej výsledkom je psychologická a špeciálno-pedagogická diagnóza a prognóza vzdelávacieho procesu klienta a návrh psychologických a špeciálno-pedagogických opatrení zameraných na optimalizáciu vzdelávacieho a osobnostného vývinu klienta.

2.Reedukácia a kompenzácia – rozvoj alebo nahrádzanie postihnutých či nevytvorených funkcií s cieľom zvýšiť alebo skvalitniť vnútorné predpoklady pre učenie, optimalizovať školský vývin, resp. osobnostný vývin dieťaťa, klienta a skvalitniť jeho život.

3.Špeciálno-pedagogická terapia pri poruchách učenia a správania zvyšuje kvalitu života klienta mobilizáciou vnútorných síl na riešenie problémov, zvyšuje učenlivosť klienta v užšom (t. j. školskom význame) i v širšom význame slova (t. j. v oblasti sociálnej a emocionálnej).

4.Psychologické intervencie, neurofeedback, Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií – metóda Dr. Sindelar , Mačka Mňau- metóda Dr. Sindelar pre deti od 3-7 rokov na diagnostiku oslabených kognitívnych schopností, autogénny tréning.

5.Poradenská a konzultačná činnosť

6.Logopedická diagnostika a intervencie

7.Depistáž pre deti v MŠ pred nástupom do ZŠ, pre žiakov ZŠ na hodnotenie gramotnosti pre 1.,2.,3.,4. ročník

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Rožňava zameriava pozornosť na deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou:

  • individuálnej integrácie (začlenenia) v systéme bežného školstva
  • skupinovej integrácie (začlenenia) v špeciálnych triedach bežných škôl
  • vzdelávania v špeciálnych školách
  • výchovy v predškolských zariadeniach bežného typu formou individuálnej integrácie (začlenenia)
  • výchovy v špeciálnych materských školách
  • edukácie pre žiakov oslobodených od dennej dochádzky do školy

Poskytujeme špecializované aktivity vekovým kategóriám detí a žiakov v MŠ, ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to od narodenia až po ukončenie ZŠ.


Tešíme sa na Vás a na našu spoluprácu!                       


kolektív SCŠPP

Mgr. Mária Krčmárová - psychológ

Mgr. Tatiana Hlaváčová Ďuránová - špeciálny pedagóg, logopéd

...

 Občianske združenie Genezis pri SCŠPP

Ako nám môžete pomôcť

V roku 2014 sme založili OZ Genezis pri SCŠPP s cieľom naplniť naše poslanie a to pomôcť deťom i ich rodičom  ktorí to nemajú také ľahké a nie sú takí zdraví ako ich rovesníci. Chceme zlepšiť kvalitu ich života. Sme organizácia, ktorá nezarába, ale pomáha. Zdrojom našich financií sú percentá z dane fyzických osôb a firiem, sponzorské dary, granty a príspevky od individuálnych darcov. Všetky služby ponúkame deťom a rodinám bezplatne a financujeme ich výlučne zo sponzorských darov a grantov. V tomto roku  nám dve percentá z Vašej dane prvýkrát pomôžu udržať činnosť OZ Genezis.  Stačí sa len rozhodnúť.  Ďakujeme.

Radi preto prijmeme akúkoľvek formu pomoci.

Každý dar darovaný zo srdca deťom pomôže a nás podporí v úsilí pomôcť im čo najlepšie.

Aj malá,  darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, nám pomôže významným spôsobom

Jednorazový finančný dar

Číslo účtu

5081645806/0900

IBAN: SK3209000000005081645806

 

 

Konštantný a špecifický symbol nie je potrebné uvádzať.

Variabilný symbol identifikuje Vašu platbu, môže ním byť IČO, rodné číslo, či dátum..

Ak ste sa rozhodli nás podporiť, do poznámky prevodného príkazu prosím uveďte :

meno, mailová/poštová adresa ev. tel. číslo.

Budeme mať možnosť Vám poďakovať a veľmi radi to urobíme.

Radi by sme s Vami ostali v kontakte a dali Vám vedieť, či sme dar dostali a čo sa u nás deje.

2% z dane.

Venujte 2 % z dane v prospech OZ - Genezis
ako na to...
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 1,5 - 3 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či 1,5%, 2% alebo 3%  z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo pre OZ  Genezis.
ak ste zamestnanec...

2 %  (3%)* z dane (minimálne 3,32 €) nám môžete poukázať, ak do 15.2.2016 požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani.
*3% z dane môžete poukázať, ak ste odpracovali pre nás, alebo pre inú organizáciu 40 dobrovoľníckych hodín a daná organizácia Vám o tom vydá potvrdenie.

Keď obdržíte potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa, vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 (3)% zaplatenej dane a identifikačné údaje OZ GENEZIS.

Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane a Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti (v prípade 3%) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten prevedie 2 (3) % z Vašej zaplatenej dane v prospech  OZ  GENEZIS.

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane:

Názov: GENEZIS     Sídlo: SCŠPP Komenského 5, Rožňava 048 01
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42330483

Číslo účtu

5081645806/0900

IBAN: SK3209000000005081645806

ak podávate daňové priznanie ako  právnická osoba ...
1,5%, resp. 2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. Minimálne môžete poukázať 8,30 €.
Ak ste  v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane - označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.  VYPLNÍTE v časti IV. kolónku 1 a 2. Ak ste (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1,5% z dane - vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,5% z dane - VYPLNÍTE v časti IV. kolónku 3. 
Najneskôr do 31. marca 2016 doručte Vášmu daňovému úradu daňové priznanie pre právnické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane.  Do príslušnej kolónky uvediete identifikačné údaje OZ GENEZIS.  Daňový úrad následne prevedie 1,5% (2 %) Vašej dane v prospech tohto OZ.

 

ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba...
2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. Minimálne môžete poukázať 3 €.
3% z dane nám môžete darovať, ak ste odpracovali pre nás, alebo pre inú organizáciu 40 dobrovoľníckych hodín a daná organizácia Vám o tom vydá potvrdenie. Toto potvrdenie priložíte k daňovému priznaniu.
Najneskôr do 31. marca 2016 doručte Vášmu daňovému úradu podľa miesta bydliska daňové priznanie pre fyzické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 (3)% z dane.  Do príslušnej kolónky uvediete identifikačné údaje OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA.  Daňový úrad následne prevedie 2 (3) % Vašej dane v prospech tohto OZ.

...

súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...