Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Lucia Bakošová

JUDr. Lucia Bakošová

...

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Lucia Bakošová

...

KONTAKT

Mobil: 0905 662 977

E-mail: bakosova.lucia@yahoo.com         

...

Kde nás nájdete??

Šafárikova č. 20

048 01 Rožňava

Budova Obchodno – kultúrneho centra „OKC“

( OKC - prízemie, dvere č. 16/B)


www.advokatbakosova - klik TU

...

Čo poskytujeme??

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v jednotlivých oblastiach práva:

-           Občianske právo ( vlastnícke práva, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové

spoluvlastníctvo manželov- BSM, ochrana osobnosti, vecné bremená, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie, susedské vzťahy, zmluvné vzťahy, dedičské práva – vydedenie, závety,..)

-           Rodinné právo ( rozvody, starostlivosť o deti, výživné..)

-           Trestné právo ( obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodených)

-           Obchodné právo ( zakladanie obchodných spoločností, obchodnoprávne vzťahy,  

            zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi.. )

-           Pracovné právo ( pracovná zmluva, pracovné podmienky zamestnancov, neplatné

            ukončenie pracovného pomeru..)

-           Spisovanie listín a zmlúv ( občianskoprávneho aj obchodnoprávneho charakteru)

-           Vymáhanie pohľadávok

-           Spotrebiteľské práva

-           Právne poradenstvo

-          Vypracovanie právnych analýz v rôznych oblastiach práva

-           Zastupovanie pred súdmi aj na úradoch

...

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v sporových aj nesporových veciach. Kladieme dôraz na efektívne a rýchle riešenie právnych problémov. Pristupujeme ku každému klientovi individuálne a vo vzájomnej dôvere, čo sa odzrkadľuje na náležitej informovanosti o stave veci a pravidelnom kontakte s klientom či už telefonicky, osobne alebo e-mailom. Zachovávanie mlčanlivosti, diskrétnosť a spoľahlivosť pri výkone advokácie je samozrejmosťou, ktorú Vám zabezpečíme pri poskytovaní právnych služieb.

JUDr. Lucia Bakošová

Osobný profil

JUDr. Lucia Bakošová vyštudovala  8 – ročné stredoškolské štúdium na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave. Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v r. 2012. V marci r. 2013 po úspešnom obhájení rigoróznej práce nadobudla titul JUDr. Právnickú prax vykonávala v r. 2013 – 2014 v advokátskej kancelárii JUDr. Ladislava Csákoa v Rožňave a v r. 2014 – 2018 v advokátskej kancelárii JUDr. Ondreja Lučivjanského v Košiciach. JUDr. Lucia Bakošová v r. 2016 – 2018 sa po vykonaní mediátorských skúšok venovala aj mediácii – mimosúdnemu riešeniu sporov. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7736. Okrem materinského jazyka sa dohovorí maďarským a anglickým jazyk.

...

FB - JUDr. Lucia Bakošová - klik TU

...  

JUDr. Lucia Bakošová, advokátka je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č.7736. Okrem toho je zapísaná:

- v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci

-v zozname exoffo obhajcov v trestnom konaní

-v zozname advokátov zastupujúcich pred Ústavným súdom

-v zozname advokátov pre zastupovanie v azylových veciach

...

JUDr. Lucia Bakošová

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...