Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Lucia Bakošová LL.M.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Lucia Bakošová LL.M.


KONTAKT

Mobil: 0905 662 977

 E-mail: bakosova.lucia@yahoo.com         

Šafárikova č. 20

048 01 Rožňava

Budova Obchodno – kultúrneho centra „OKC“

 ( OKC - prízemie, dvere č. 16/B)


www.advokatbakosova - klik TU

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v jednotlivých oblastiach práva:

 • Občianske právo (vlastnícke práva, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov- BSM, ochrana osobnosti, vecné bremená, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie, susedské vzťahy, zmluvné vzťahy, dedičské práva – vydedenie, závety..) 
 • Rodinné právo ( rozvody, starostlivosť o deti, výživné..)
 • Trestné právo ( obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodených)
 • Obchodné právo (zakladanie obchodných spoločností, obchodnoprávne vzťahy,    zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi..)
 • Pracovné právo (pracovná zmluva, pracovné podmienkyzamestnancov, neplatné ukončenie pracovného pomeru..)
 • Spisovanie listín a zmlúv ( občianskoprávneho aj obchodnoprávneho charakteru)
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Spotrebiteľské práva
 • Právne poradenstvo
 • Vypracovanie právnych analýz v rôznych oblastiach práva
 • Zastupovanie pred súdmi aj na úradoch

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v sporových aj nesporových veciach. Kladieme dôraz na efektívne a rýchle riešenie právnych problémov. Pristupujeme ku každému klientovi individuálne a vo vzájomnej dôvere, čo sa odzrkadľuje na náležitej informovanosti o stave veci a pravidelnom kontakte s klientom či už telefonicky, osobne alebo e-mailom. Zachovávanie mlčanlivosti, diskrétnosť a spoľahlivosť pri výkone advokácie je samozrejmosťou, ktorú Vám zabezpečíme pri poskytovaní právnych služieb.

JUDr. Lucia Bakošová

Osobný profil

JUDr. Lucia Bakošová LL.M. vyštudovala  8 – ročné stredoškolské štúdium na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave. Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v r. 2012. V marci r. 2013 po úspešnom obhájení rigoróznej práce nadobudla titul JUDr. Právnickú prax vykonávala v r. 2013 – 2014 v advokátskej kancelárii JUDr. Ladislava Csákoa v Rožňave a v r. 2014 – 2018 v advokátskej kancelárii JUDr. Ondreja Lučivjanského v Košiciach. JUDr. Lucia Bakošová v r. 2016 – 2018 sa po vykonaní mediátorských skúšok venovala aj mediácii – mimosúdnemu riešeniu sporov. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7736. Okrem materinského jazyka sa dohovorí maďarským a anglickým jazyk.

FB - JUDr. Lucia Bakošová - klik TU


JUDr. Lucia Bakošová LL.M., advokátka je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č.7736.

Okrem toho je zapísaná:

 • v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci
 • v zozname exoffo obhajcov v trestnom konaní
 • v zozname advokátov zastupujúcivh pred Ústavným súdom
 • v zozname advokátov pre zastupovanie v azylových veciach

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...