Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Projekt PRÍRODA JE ŽIVOT pokračuje sériou prednášok o vode

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spoločne s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja, v mesiaci máj 2023 spojili svoje sily pri realizácii projektu „Príroda je život“. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie, inovovanie a rozšírenie ponúkaných služieb, s dôrazom na vzdelávanie návštevníkov v oblasti ochrany životného prostredia a formovanie ekologického povedomia. Partneri v projekte pracujú s témami Voda v meste a Voda v prírode. Projekt je realizovaný v rámci internej výzvy Košického samosprávneho kraja pre kultúrne inštitúcie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti „Tradície inšpirujú inovácie“. Celkové výdavky projektu tvoria sumu vo výške vyše 47-tisíc eur.

    Voda pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme. Je prítomná v každom aspekte nášho života. Zrážková, povrchová, podzemná, ale i pitná, úžitková a odpadová voda má pre nás svoj význam. Voda je domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov. Spôsob, akým ju využívame a čistíme má vplyv nielen na zdravie, ale aj na všetko živé a od vody závislé. Znečistenie, nadmerné využívanie a klimatická zmena naďalej oslabujú kvalitu a dostupnosť vody.

     Realizáciou tohto projektu sa opäť posunieme vo vzdelávaní návštevníkov v ochrane a hospodárnom nakladaní s vodou. Vybudované dažďové záhony, záchytné nádoby na vodu v areáli knižnice, ako aj informačno-vzdelávacie panely o vode sa stanú najmä názornými atribútmi, akými možnosťami je možné docieliť udržanie vody v krajine a jej šetrenie. Nové inteligentné dvere, osvetlenie s pohybovým senzorom a mobilný audio-sprievodca v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí múzea budú dôkazom vysokého dôrazu projektu na ekologické riešenia aj v kultúrnych organizáciách. Zámerom partnerov projektu je aj vzdelávanie najmenších a to vďaka novovybudovanej externej učebne ekológie a externých herných a vzdelávacích prvkov.

     Vzdelávaciu funkciu projektu naplní aj cyklus prednášok a workshopov o vode v meste a prírode, ktorý bude prebiehať počas celej jesene 2023. Prednášky budú venované nielen žiakom ale aj širokej verejnosti. Obsiahnu témy ako tvorba dažďových záhonov, význam vody v meste, permakultúra, či vermikompostovanie. Časť prednášok ponúkne problematiku kontaminovanej vody a jej revitalizácie, podzemnej vody jaskýň ale aj život v mokradiach Slovenského krasu.

Ukončenie projektu je naplánované na október 2023, kedy sa uskutoční aj slávnostné otvorenie.


BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...