Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Uvažuješ o práci v Policajnom zbore a dovŕšil si vek 21 rokov ?

            Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, pričom musí byť  bezúhonný,  spoľahlivý, musí spĺňať stupeň všeobecného vzdelania – podmienkou je úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ku dňu prijatia do štátnej služby príslušníka Policajného zboru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu.

Prijímacie konanie sa začína podaním žiadosti občana

o prijatie do služobného pomeru. 


V prijímacom konaní občan predloží tieto doklady:

  1. písomnú žiadosť o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru
  2. životopis 
  3. doklad o dosiahnutom vzdelaní ( overená fotokópia)

Tieto doklady je potrebné osobne doručiť na adresu:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave  

Janka Kráľa 1

048 01 Rožňava

 

Nástupný plat policajta v I. platovej triede na základnom útvare ( ako napr. Obvodné oddelenie Policajného zboru, oddelenie výkonu služby okresného dopravného inšpektorátu) predstavuje cca  1 040,- €

 

Práve si zmaturoval a nemáš prácu ?

Máme pre teba ponuku :

Štátna služba kadeta Policajného zboru

      Novela zákona o štátnej službe príslušníkov PZ priniesla  možnosť záujemcom o službu v polícii  stať sa policajtom - kadetom. Štátna služba kadeta je určená na získanie základného policajného vzdelania, bezprostredne po získaní maturity.  Kadeti sú príslušníkmi  Policajného zboru už po prijatí. Počas celého trvania štúdia  v trvaní 12 mesiacov poberajú štipendium 623,- €, pričom ubytovanie a stravovanie je zabezpečené na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Košiciach alebo v Pezinku. Po úspešnom ukončení štúdia sa z kadeta stane plnohodnotný príslušník Policajného zboru.

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru na Ul. Janka Kráľa 1 v Rožňave, prípadne telefonicky na tel. čísle 0961 73 5526,  0961 73 3113.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...