Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Výtvarná súťaž - „Policajti v našom meste“

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach každoročne v decembri organizuje

v spolupráci s okresnými riaditeľstvami Policajného zboru a vybranými základnými školami

v rámci Košického kraja, vlastný preventívny projekt formou dopravno - preventívnej akcie, pod

názvom „Mikuláš na ceste“.

Počas predchádzajúcich pandemických rokov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,

ktoré neumožňovali realizovať tento preventívny projekt a prvoradá bola bezkontaktná prevencia

a minimalizovanie osobných stretnutí, pričom prevencia kriminality bola prioritne presunutá do

 online priestoru, oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru

v Košiciach vyhlasovalo pre deti Košického kraja výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti

v našom meste“. V tomto roku bude súťaž pokračovať  tretím ročníkom a bude vyhlásená dňa

2.novembra 2022 na oficiálnej facebookovej stránke Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach

„Polícia SR-Košický kraj“, dňa 2. novembra 2022.

Cieľom výtvarnej súťaže je zistenie vnímania práce príslušníkov PZ očami detí a zvyšovanie

informovanosti detí o práci príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom tvorivej činnosti.

Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže sú predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa

základných škôl, ktorí budú súťažiť v troch súťažných kategóriách. Práce prihlásené do súťaže,

spĺňajúce jej podmienky (viď príloha) bude hodnotiť hodnotiaca komisia na úrovni okresných

riaditeľstiev, ktorá vyberie v každej kategórii tri najlepšie práce, ktoré postúpia do krajského

kola.

Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach

zverejní výherné výtvarné práce z okresných kôl dňa 25.novembra 2022 na stránke „Polícia SR-

Košický kraj“, kde prebehne hlasovanie do 02. decembra 2022. Najlepšie tri práce v každej

kategórii, ktoré získajú najviac hlasov, budú zverejnené na stránke „Polícia SR- Košický kraj“

v predvečer sviatku sv. Mikuláša dňa 05. decembra 2022 a výhercovia budú odmenení

upomienkovými predmetmi.

Týmto si Vás dovoľujem požiadať o spoluprácu vo forme zabezpečenia výtvarných prác,

napr. v rámci výtvarnej výchovy, v školskom klube detí, či v materskej škole a taktiež Vás

žiadam o spoluprácu pri vyhodnotení výtvarných prác.

Výtvarné práce zasielajte na adresu :

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave,

vnútorné oddelenie

Janka Kráľa 1

04801 Rožňava

v termíne do 21. 11. 2022

a taktiež

oskenované na mailovú adresu aurelia.csutorova@minv.sk


pplk. JUDr. Slavomír Domik

riaditeľ


P R O P O Z Í C I E tretieho ročníka výtvarnej súťaže „Policajti v našom meste“

Usporiadateľ súťaže:

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

mjr. JUDr. Beáta Zelenáková

starší referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie

Termín konania súťaže:

november-december 2022

Vyhodnotenie súťaže:

25. novembra 2022 – okresné kolo

05. decembra 2022 – krajské kolo

Cieľ projektu:

Zistenie vnímania práce príslušníkov PZ očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov PZ prostredníctvom tvorivej činnosti.

Cieľové skupiny:

  •  predškoláci materských škôl
  • deti prvého stupňa základných škôl
  • deti z detských domovov
  • deti prvého stupňa špecializovaných škôl

Súťažné kategórie pre cieľové skupiny detí:

I. kategória: predškoláci materských škôl

II. kategória: 1. – 2. ročník

III. kategória: 3. – 4. ročník

Spracovanie zadanej témy:

Úlohou detí je vytvorenie a realizácia výtvarného diela na základe súťažnej témy. Každý súťažiaci môže zaslať do súťaže jedno výtvarné dielo. 

Rozmer výtvarného diela (použitie ľubovoľnej techniky): Formát A4

UPOZORNENIE!

Prosíme o dodržiavanie rozsahu a veľkostí súťažných prác, inak dielo nemusí byť zaradené do súťaže.

Každé zaslané dielo musí obsahovosť meno autora, vek autora, ročník, ktorý v škole navštevuje, bydlisko autora a telefonický kontakt na rodičov.

Zároveň upozorňujeme, že zapojením detí do súťaže udeľujú rodičia súhlas Krajskému riaditeľstvu PZ v Košiciach a príslušným okresným riaditeľstvám PZ v kraji so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno autora, vek autora, ročník, ktorý v škole navštevuje, bydlisko autora a telefonický kontakt na rodičov.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...