Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Bratstvo trvá už 10 rokov ...

Gemerský banícky spolok Bratstvo

Gemerský banícky spolok Bratstvo má za sebou už 10 roov od založenia. V piatok, 4.12.2009 sa člšnovia zišli, aby zhodnotili doterajšiu činnosť.

Foto: Roman Ocelník

Vážení priatelia, kolegovia!

 

            Pozdravujeme celú banícku obec a všetkých sympatizantov baníctva.

Rožňava – Rosenau – Rozsnyó bola osídlená  už v staroveku, čo dokumentujú mnohé nálezy vzácnej neolitickej bukovohorskej keramiky a pamiatky na keltské osídlenie v dobe železnej. Prvá zmienka o Rožňave pochádza až z roku 1291, keď ju kráľ Ondrej III. Daroval ostrihomskému arcibiskupovi.

Patrí medzi starobylé banícke mestá, z rúd, ktoré sa tu ťažili treba spomenúť zlato, striebro, antimón a meď. V neskoršom období nastúpila ťažba železných rúd, čo ovplyvnilo na dlhé stáročia charakter nielen Rožňavy, ale aj celého Gemera. Ťažba železných rúd prebiehala s určitými výkyvmi až do konca 20. storočia, keď vláda SR prijala uznesenie č. 246/91 o útlme baníctva na Slovensku. Na základe uvedeného uznesenia došlo k odstaveniu ťažby v roku 1993, keď vyšiel z bane závodu Rožňava posledný vozík s rudou.

Myšlienka založenia baníckeho spolku nevychádzala len z neutešenej situácie v baníctve, potreby zachovať technické pamiatky a banícke tradície, ale nadväzuje na charakterové vlastnosti baníka, ktoré sú hlboko zakorenené v srdci každého z nás. Sú to hlavne hrdosť k nášmu povolaniu a priateľstvo, lepšie povedané, banícka česť, čo nám nedá zabudnúť na baníčinu.

V mesiaci február 1999 vďaka niekoľkým zanietencom vznikol päťčlenný prípravný výbor. Členovia prípravného výboru oslovili viacerých záujemcov o baníctvo i existujúce banícke organizácie. Po priaznivej odozve vypracovali návrh stanov spolku, ktoré zahrňovali program spolku a zvolali valné zhromaždenie.

Banícky spolok pod názvom „Gemerský banícky spolok Bratstvo“ vznikol na I. valnom zhromaždení dňa 30. apríla 1999 ako druhý zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR po Banskej Štiavnici. Na 1. Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 54 delegátov, ktorí si zvolili 7 členný výbor. Delegáti schválili program spolku, a to:

1.      Obnoviť, udržať a rozvíjať banícke tradície, rozvíjať a rozširovať poznatky o baníctve a jeho histórii. Podieľať sa na organizovaní verejných akcií s cieľom propagácie baníctva gemerského regiónu u nás a v zahraničí.

2.      Nadviazať a rozvíjať spoluprácu s inými organizáciami baníckeho zamerania.

3.      Na požiadanie podnikateľských subjektov vykonávajúcich banskú a geologickú činnosť, vypracovať odborné posudky k rozvojovým a podnikateľským zámerom.

Okrem tejto hlavnej činnosti si spolok vytýčil úlohu uskutočniť výjazdy na staré opustené banské polia a preveriť možnosť ich sprístupnenia v rámci cestovného ruchu.

Počas existencie spolku sme vyvinuli viacero aktivít. Hneď po založení spolku sme sa pripojili k myšlienke závodu Siderit Nižná Slaná započať s ťažbou na striebornej žile úseku Mária-baňa a na júnovej členskej schôdzke sme prijali uznesenie obrátiť sa na predsedu NR SR a ministra hospodárstva so žiadosťou o podporu pre započatie ťažby, no bezvýsledne. Od roku 2001 sa spolok zaoberal s myšlienkou postavenia „Pamätníka baníckej práce“ na námestí v Rožňave. Návrh bol predložený do mestského zastupiteľstva. V roku 2003 bolo prijaté uznesenie MZ pod č. 296/2003 o realizácii počas rekonštrukcie námestia.

Po definitívnom odstavení úseku Mária-baňa po započatí zatápania v roku 2003 sme predložili s mestom Rožňava na Ministerstvo hospodárstva SR návrh na vybudovanie baníckeho skanzenu. V roku 2005 bol vypracovaný projekt. Realizáciu baníckeho skanzenu na slávnostnej členskej schôdzi v rámci Dní mesta Rožňava podporili spoločnou deklaráciou i primátori 7. Hornouhorských banských miest.

Z iniciatívy GBS Bratstvo bola v roku 2003 vydaná publikácia „Banícke piesne“. V roku 2004 boli za účasti GBS Bratstvo zdokumentované pamiatky po železiarskej minulosti a vydaná publikácia „Gemer, železné srdce Európy“. V tom istom roku bol spracovaný zoznam baníckych pamiatok v Gemeri a tento bol zaslaný na MH SR a návrh technických pamiatok na území mesta bol predlžený Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave na schválenie.

V rámci Dní mesta Rožňava dňa 1. 2. 2006 podpísalo 11 zástupcov banských miest deklaráciu, ktorou sme vyzvali kompetentné vládne orgány SR o pomoc pri záchrane technických pamiatok baníctva. Deklarácia bola zoslaná na úrad vlády s priaznivým výsledkom, keď sa v roku 2008 začal realizovať „Celoslovenský projekt pre zachovanie industriálnej architektúry na Slovensku“. V spolupráci s Baníckym cechom Rudňany bola publikovaná mapa s popisom „Po stopách histórie baníctva a železiarstva v Spišsko-gemerskom Rudohorí“.

V spolupráci sa MH SR a za účasti banských miest zo Slovenska a Maďarska sa dňa 30. 11. 2007 uskutočnila konferencia „520. Výročie založenia Zväzu hornouhorských banských miest, v rámci ktorej bola odhalená pamätná tabuľa na budove bývalej Banskej komory z roku 1414. Ďalšie konferencia pod názvom „Prínos Andrássyovcov pre baníctvo a železiarstvo v okolí Rožňavy“ sa uskutočnila 7. 11. 2008.

V spolupráci s turistickým oddielom v Nižnej Slanej organizujeme každoročne z príležitosti Dňa baníkov turistický pochod po baníckej činnosti z Rožňavy do Nižnej Slanej.

V súčasnosti sa v spolupráci so všetkými baníckymi spolkami a cechmi pripravujú materiály pre Slovenskú banskú cestu. V budúcnosti sa zameriame hlavne na sprístupnenie opustených baníckych pamiatok v rámci náučných baníckych chodníkov.

GBS Bratstvo má dnes 75 členov a prácu spolku riadi 9 členný výbor. Každý štvrťrok sa zvoláva členská schôdzka, na ktorej sú prednášky z histórie a dianí v baníctve. Pri činnosti spolku sa riadime stanovami a pridržujeme nášho motta:

 

„Nech v našom spolku banícky stav žije

naveky s nami, po posledný súd.

Nech také srdce v našej hrudi bije,

čo nedá nám na baňu zabudnúť.“

 

Zdar Boh!

 

 

Ing. Arpád Kavečanky, predseda GBS Bratstvo Rožňava

 

Gemerský banícky spolok BratstvoBratstvo

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...